geen

Erfgoedmonitor

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW) stelt met de Erfgoedmonitor feiten en cijfers over cultureel erfgoed online beschikbaar. In deze Erfgoedmonitor zijn de aantallen gebouwde en archeologische rijksmonumenten te vinden en het aantal musea, maar bijvoorbeeld ook hoe het met die monumenten gaat en hoeveel archeologisch onderzoek er in Nederland plaatsvindt. De Erfgoedmonitor heeft betrekking op gebouwd en archeologisch erfgoed, historisch landschap, musea en collecties, werelderfgoed, immaterieel erfgoed en mobiel erfgoed. Op dit moment worden er 22 onderwerpen en 76 indicatoren (meeteenheden) gepresenteerd. De komende jaren zullen onderwerpen en indicatoren worden toegevoegd.

De Erfgoedmonitor is ontwikkeld voor beleidsmakers, maar ook onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen er hun voordeel mee doen. Op www.erfgoedmonitor.nl kan iedereen zien wat de staat en ontwikkeling is van het Nederlandse erfgoed op landelijk niveau. Waar mogelijk worden ook de gegevens op provinciaal en gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt.
De cijfers worden periodiek geactualiseerd. De Rijksdienst verzamelt daartoe zelf gegevens via gericht onderzoek en combineert en bundelt die met cijfers van andere organisaties als de Erfgoedinspectie en de Monumentenwacht.
De gegevens worden in overzichtelijke grafieken en tabellen gepresenteerd en beschikbaar gesteld via de achterliggende databank. Het staat iedereen vrij om deze te gebruiken en hierin eigen selecties en combinaties te maken, cijfers met elkaar te vergelijken en aangepaste presentaties te maken.

De Erfgoedmonitor is de centrale plek waar deze gegevens worden verzameld. Iedere vier jaar zal de minister van OCW de cijfers uit de monitor gebruiken voor de Erfgoedbalans. Aan de hand daarvan kan de overheid bezien hoe haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitwerkt.

Werken aan de Erfgoedmonitor is een doorgaand proces. Op termijn zullen ook alle gemeentelijke en provinciale monumenten in kaart worden gebracht. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is dat men eigen gegevens aan de databank kan toevoegen.

Programmaleider Erfgoedmonitor van de Rijksdienst, Maartje de Boer: ‘We gaan van meningen naar feiten. Deze monitor en de balans zijn dé instrumenten voor de rijksoverheid om erfgoedbeleid op vorm te geven en indien nodig aan te passen. Lokale en regionale overheden kunnen hier ook gebruik van maken.’ (257)

,