geen

Herstelwerk historische boerderijen in Twente

Buurten in Twente

In september 2014 is het project Buurten in Twente van start gegaan. Met een provinciale subsidie van €100.000,- gaat Twentse Erven met dit project een forse stap zetten om het karakteristieke agrarisch erfgoed onder de aandacht te brengen. Een belangrijk doel van het project is het bevorderen van het herstel – en daarmee het behoud – van agrarische bebouwing met achterstallig onderhoud. Daarnaast richt het zich op de verhalen en de tradities die in de loop der jaren rondom de boerenerven zijn ontstaan. Om ervoor te zorgen dat het agrarisch erfgoed in heel Twente evenredig aan bod komt, wordt er een indeling in buurten gemaakt. Het uiteindelijk resultaat is dat uit elke buurt één of meer boerenerven het verhaal van Twente gaan “vertellen”, in beeld, in woord en in geluid. Voor de realisatie van dit alles zijn er vier deelprojecten gedefinieerd, waar tot eind 2015 aan zal worden gewerkt.

De cultuurhistorische buurtenkaart
Twente is een groot en veelzijdig gebied. Samen met bewoners wordt gewerkt aan een indeling van Twente in buurten. De informatie die met de uitvoering van de overige deelprojecten wordt verzameld, kan vervolgens ook aan deze indeling worden toegevoegd. Daarmee ontstaat de cultuurhistorische buurtenkaart van Twente.

Archeologische waarden
Hoe zijn boerenerven ontstaan en hoe hebben ze zich in de loop der tijd ontwikkeld? Door middel van een maquette en de hiervoor genoemde weergave op de cultuurhistorische buurtenkaart wordt de transformatie van een boerenerf in beeld gebracht. De archeologie vormt daarvoor een belangrijke bron.

Het verhaal van Twente
Achter elk erf schuilt een verhaal. Een verhaal over onder andere het boerenleven, de familie, het ontstaan van het erf en de tradities die ook nu nog in ere worden gehouden. Deze verhalen worden opgetekend en verbeeld in een aantal fraai uitgevoerde publicaties. Hierdoor kan een groot publiek de erven “beleven”, in beeld, woord en geluid.

Herstelwerk aan karakteristieke gebouwen en bijgebouwen
Op minimaal 18 erven worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De subsidie die hiervoor kan worden verkregen bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van €3.000,- (incl. BTW) per erf. Aan de hand van zorgvuldig opgestelde toetsingscriteria worden de aanvragen beoordeeld en wordt de beschikbare subsidie toegekend, waarbij zo veel mogelijk spreiding over de verschillende buurten van Twente wordt nagestreefd. In de uitvoering staat kwaliteit voorop.

Bent u de eigenaar van een historische boerderij en wilt u in aanmerking komen voor subsidie in het kader van het project Buurten in Twente, lees dan de uitgebreide informatie en meld u aan via het speciale aanmeldformulier. De sluitingsdatum voor deze subsidieregeling is 12 januari 2015!

Vind u het leuk om ook mee te helpen in dit project of wilt u meer informatie over een bepaald onderdeel, neemt u dan contact met ons op viainfo@buurtenintwente.nl.

De contactpersonen voor dit project zijn:
Gerard Hazewinkel, 06-18428202 en Edith Rotman, 06-14888093