geen

Kiezen voor Karakter!

20 jCover brochure Erfgoed en Ruimteuli 2017 | Het driejarenplan van AEN wordt medegefinancierd door het programma Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Maar wat houdt dit programma nou eigenlijk in?

Cultureel erfgoed geeft inhoud aan het karakter van Nederland. Het agrarisch erfgoed draagt hier in hoge mate aan bij. Het programma Visie Erfgoed en Ruimte heeft als doel het cultureel erfgoed te verbinden met ruimtelijke, economische, duurzaamheids- en veiligheidsopgaven. Het sorteert voor op de komende Omgevingswet. Visie Erfgoed en Ruimte helpt de karakteristieken van Nederland te versterken en daardoor beter herkenbaar te maken. Zo worden gebieden aantrekkelijker om in te leven, te bezoeken en in te investeren.

Veranderingen in het landelijk gebied
Het landschap is voortdurend aan verandering onderhevig. De impact van de energietransitie en de veranderingen in de moderne landbouw op het huidige landschap is groot. Hoe kan ondanks de veranderingen het landelijk gebied leefbaar en aantrekkelijk blijven mét de inzet van cultuurhistorie? Dat is waar het in de visie om draait.

Oplossingen voor het behoud van de Nederlandse historie
Het gaat hierbij om verschillende elementen die tot de Nederlandse historie behoren. Denk aan het water dat onlosmakelijk met ons land verbonden is, maar zeker ook het landelijk gebied met al haar karakteristieke boerderijen. Zo worden oplossingen gezocht voor de leegstand op het platteland, leefbaarheid van krimpgebieden en transformerende steden door groei. 

Projecten ter versterking van het Nederlandse Landschap
In het kader van het programma Visie Erfgoed en Ruimte wordt een groot aantal verschillende projecten opgepakt die het Nederlandse landschap en haar kenmerken versterkt. Van dijkerversterkingen, schaalvergroting in de landbouw tot verduurzaming van woonwijken. Maar ook het driejarenplan van AEN is er één van.

Zie voor informatie de brochure die door de RCE is uitgebracht. Klik hier.