geen

Boerderijenfonds van start

20 maart 2020 | De website van het Boerderijenfonds is open voor aanvragen. Ga naar www.boerderijenfonds.nl of klik op het logo hiernaast.

De oprichting van het Boerderijenfonds, het stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed, werd aangekondigd op 6 december 2019, tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed in Amersfoort.

De afgelopen maanden is achter de schermen samen met het Nationaal Restauratiefonds, hard gewerkt aan de organisatorische opzet van het Boerderijenfonds en aan de uitwerking van de voorwaarden. Inmiddels is ook de Beoordelingscommissie in het leven geroepen. In die commissie hebben ervaren specialisten plaatsgenomen, allen met een achtergrond die de noodzakelijke kennis inbrengt om ingediende projecten deskundig op alle aspecten te kunnen beoordelen.

En wat heel belangrijk is: vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend. Dat kan dan tot 1 mei 2020. Op die datum sluit de eerste inzendtermijn van dit jaar. De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021.

Veel belangstelling

In een vorig artikel op deze website en in artikelen in diverse media is het Boerderijenfonds op hoofdlijnen al beschreven. Het doel van het fonds, de ontstaansgeschiedenis en natuurlijk de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie, heeft veel boerderij-eigenaren aangesproken. Dat blijkt wel uit de grote stroom reacties en vragen die in de afgelopen weken zijn binnengekomen.

De website zal op in principe álle vragen het antwoord geven. Zo wordt nauwkeurig beschreven wat het doel is van het fonds en hoe initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten met hun project daaraan kunnen voldoen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de inhoudelijke criteria waarop het project wordt beoordeeld.  Die beoordeling is de taak van de Beoordelingscommissie.

Ook hoort hierbij het antwoord op de vraag: waarop kan men rekenen in termen van geld en advies?

Aan de inhoudelijke beoordeling gaan vooraf de meer formele vragen over wie kan een aanvraag indienen, welk soort projecten komt in aanmerking en wat kan er worden aangevraagd (en wat niet). Ook de procedure voor het indienen van aanvragen wordt op de website exact beschreven.

Zonder te veel in detail te gaan volgen hier al wat antwoorden. Eerst inhoudelijk, vervolgens formeel en procedureel:

Inhoudelijke criteria en de te ontvangen bijdrage

Het doel van het Boerderijenfonds vormt het richtsnoer voor de beoordeling van de ingediende projecten. Dat doel luidt als volgt:  het fonds wil een stimulans bieden voor het behoud en het gebruik van agrarisch erfgoed ter bevordering van een toekomstbestendig platteland. Het fonds geeft geld en advies aan herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen die van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland.

Om dat doel te bereiken toetst de Beoordelingscommissie aan een vijftal criteria. Die criteria hebben betrekking op het behoud en het gebruik van waardevol agrarisch erfgoed, op de meerwaarde die het project zal hebben voor de leefomgeving en voor de duurzaamheid. Ook speelt een rol de mate waarin draagvlak is of wordt verkregen ‘in de samenleving’. En niet in de laatste plaats de vraag: is het project financieel en economisch haalbaar, ook op de langere termijn?

Het fonds kan ondersteunen met advies in het voortraject en natuurlijk met een financiële bijdrage. Voor ondersteuning komen in aanmerking projecten met een totale begroting van minimaal 200.000 euro. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal 25 % van de ingediende begroting, tot een maximumbedrag van 250.000 euro.

De voorwaarden om een aanvraag in te dienen

Het Boerderijenfonds is er voor particuliere eigenaren van boerderijen, niet voor overheden of organisaties die zich professioneel met het beheer van monumentaal vastgoed bezighouden.

Er kan worden aangevraagd voor alle boerderijen die aantoonbaar cultuurhistorisch van waarde zijn. Dat geldt dus óók voor niet als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, dan wel als beeldbepalend of karakteristiek aangewezen boerderijen.

Het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is er op gericht om een resultaat te bereiken dat overeenstemt met de doelstellingen van het Boerderijenfonds. Dat betekent dat uitvoering van het project onder meer leidt tot het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed èn van meerwaarde is voor de leefomgeving. Het project is er op gericht nieuwe gebruiksfuncties mogelijk te maken die bij voorkeur ook toegankelijk zijn voor anderen (zoals bezoekers, cliënten, omwonenden), en levert mede daardoor een bijdrage aan een toekomstbestendig platteland.

Aanvragen voor restauratie of verduurzaming van een boerderij die uitsluitend voor eigen bewoning dient, komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Ook onderhoud valt er buiten, net als restauratie zonder dat er sprake is van herbestemming.

Contact met Boerderijenfonds

De website geeft alle praktische informatie die nodig is om een aanvraag in te dienen en hoe de procedure verder verloopt. Belangrijk is dat er altijd eerst contact wordt opgenomen met het Bureau van het Boerderijenfonds. Dit is een onmisbare eerste stap om vast te stellen dat de aanvraag voldoet aan de formele eisen die door het fonds worden gesteld.

Het Bureau van het Boerderijenfonds is per e-mail bereikbaar via bureau@boerderijenfonds.nl. Of gedurende drie dagen per week telefonisch, binnen normale werktijden:

  • Op dinsdag en op donderdag: 06-57243416 (Gitta op den Akker, directeur van het fonds)
  • Op woensdag: 06-57812845 (Miranda Maring, secretaris)

Eén keer per maand houdt het Bureau spreekuur in het kantoor van het Nationaal Restauratiefonds, Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort. Dit spreekuur is met name bestemd voor diegenen die van plan zijn een aanvraag in te dienen. Een afspraak kan per telefoon worden gemaakt. Er wordt één uur per aanvrager ingepland. De eerstvolgende spreekuren zijn gepland op vrijdag 27 maart en vrijdag 24 april.