geen

Juweeltjes op Friese erven

1 november 2020 | De Boerderijenstichting Fryslân heeft weer eens een prachtig boek het licht doen zien. Onder de titel Cultureel erfgoed op It fryske boerehiem, hebben de auteurs Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra geïnventariseerd wat er onder meer aan stookhutten, koetshuizen, varkenshokken, toegangshekken en ‘poterbewaarplaatsen’ nog te vinden is op de erven rond de Friese boerderijen. De auteurs zijn er met kennelijk enthousiasme in geslaagd een rijk beeld te schetsen van dit agrarisch erfgoed dat vaak eeuwen teruggaat in de tijd.

Teksten en duidelijke foto’s maken inzichtelijk dat er alle reden is om te voorkomen dat deze nog tastbare herinneringen aan het boerenbestaan voorgoed verdwijnen. Dat is dan ook de bedoeling van het boek. De Boerderijenstichting Fryslân wil door middel van deze uitgave aandacht vragen voor de grote rijkdom aan nog bestaande oude elementen. De stichting richt zich uitdrukkelijk tot de eigenaren, het publiek en de overheden met de oproep zorgvuldig om te gaan met het fryske boerehiem.

In Friesland hebben kloosters en adel vanaf het eind van de middeleeuwen een belangrijke invloed gehad op de inrichting en beplanting van het boerenerf. Halverwege de achttiende eeuw, nadat het welstandsniveau van de boerenbevolking was toegenomen, kwam er meer oog voor esthetiek. Bij enkele grote boerenhuizen werden aanzienlijke tuinen aangelegd, waarbij de monumentale tuinen bij de adellijke states als voorbeeld dienden. Maar over het algemeen bleef de inrichting van het boerenerf sober en gericht op doelmatigheid.

Rudolf Jan Wielinga heeft in de loop der jaren een schat aan gegevens verzameld die een goed beeld geven van het boerenerf zoals dat in het verleden heeft gefunctioneerd. Samen met historicus Wiebe Hoekstra is hij de laatste twee jaar regelmatig op pad geweest om deze gegevens verder aan te vullen en te documenteren. 

Het boek kost €22,50 (192 pagina’s, ISBN 978-94-91536-75-5) en is te bestellen bij elke boekhandel, bij de Boerderijenstichting Fryslân (klik hier) of bij de Boerderijboekwinkel (klik hier).