geen

Agrarisch Erfgoed Nederland

 

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is de spil in het landelijk netwerk van regionale of type-gebonden boerderijen-stichtingen die alle ijveren voor het behoud van historische boerderijen met hun bijgebouwen, hun erven en de directe landschappelijke omgeving.

Sinds de schaalvergroting in de agrarische sector en het intreden van de krimp in het landelijk gebied, is behoud en herbestemming van agrarisch erfgoed voor al de in AEN deelnemende stichtingen een prioriteit. Om inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de problematiek, heeft AEN inventariserend onderzoek verricht naar de staat van boerderijen.

Ook debatteert AEN met belanghebbenden en belangstellenden over de talloze mogelijkheden voor herbestemming van het agrarisch vastgoed. Daarnaast informeert AEN haar achterban over wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en monumenten.

Gevoed door de ervaring van de deelnemende boerderijen-stichtingen en door de uitkomsten van het inventariserend onderzoek en het debat, beschikt AEN over een groeiende hoeveelheid voorbeelden van good practice over herbestemming en behoud van historische boerderijen. Die kennis helpt de stichting in haar ambitie zich als toonzettende speler te profileren in de wereld van het erfgoed en in die van de ontwikkeling van het platteland.

Sinds het begin 2020 is het Boerderijenfonds actief. Het fonds is door AEN opgezet met steun van het ministerie voor OCW en in goede samenwerking met het Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het fonds heeft als doel het stimuleren van projecten gericht op herbestemming, verduurzaming en restauratie van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.