geen

De geschiedenis van AEN

 

De start

Het Jaar van de Boerderij 2003 heeft laten zien hoe belangrijk het is om aan het erfgoed in het landelijk gebied aandacht te besteden. Het jaar gaf een flinke impuls aan de kennis over agrarisch erfgoed en vooral aan de publieke waardering voor boerderijen en erven. Het contact dat toen bestond tussen de boerderijstichtingen is na dat bijzondere jaar niet doorgezet. Het Landelijk Boerderij Beraad heeft maar kort gefunctioneerd. De voor de opbouw van kennis van de historische boerderijen in Nederland van groot belang zijnde Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, de SHBO, werd in 2007 opgeheven. Maar nu is er dan de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland.

Op regionaal, vaak provinciaal niveau bleef men zich meer of minder succesvol inzetten voor het agrarische erfgoed, maar de contacten uit 2003 werden minder en de ambities werden meestal bijgesteld.De samenwerking en de inzet vanuit de stichtingen leidde ertoe dat bij het vaststellen van het nieuwe beleid voor monumenten dat toenmalig minister Plasterk inzette, de boerderijen en de organisaties die ermee te maken hadden niet betrokken waren. Uiteindelijk dreigde de monumentale boerderij niet als een aparte categorie in de nieuwe wetgeving te komen en behandeld te worden als een gewoon woonhuis.

Vanuit Boerderij en Erf is in 2008, met actieve ondersteuning van Bureau Helsdingen, een actie op gang gezet om de boerderij weer een plek te geven binnen het Momo (Modernisering Monumentenzorg) beleid. Het bureau benaderde de stichtingen die in hun bestanden voorkwamen en van daaruit andere, oudere en ook nieuwere organisaties. De vraag was om een inspraakreactie op de Momo die Heldingen inmiddels had opgesteld, te becommentariëren en later mede te ondertekenen. Tijdens deze actie werd weer eens duidelijk hoezeer contact tussen de verschillende boerderijenstichtingen werd gemist.

Bureau Helsdingen en Stichting IJsselhoeven hebben vanuit die ervaring daarna een boerderijbijeenkomst georganiseerd om toe te lichten wat er met de Momo inspraakreactie was gebeurd (veel positiefs) en om te sonderen of een nieuwe organisatie haalbaar was. De eerste bijeenkomst op 16 mei 2009 was in Marle (Olst-Wijhe).

Het initiatief

Een initiatiefgroepje, bestaande uit Ineke de Visser en Piet den Hertog (Boerderij en Erf / Helsdingen), Johan Laman Trip (Sallands Erfgoed), Gerard Hendrix (Stichting IJsselhoeven) ging daarna aan de slag met het opstellen van een voorstel van een boerderijenstichting i.o.

Het voorstel werd in het najaar van 2009 op een bijeenkomst in Hazerswoude besproken. Het leidde ertoe dat op 29 mei 2010 de akte voor de oprichting van een nieuwe stichting kon worden getekend in het bijzijn van notaris Smalbraak. Dat gebeurde in museumboerderij de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Financieel werd de start van AEN mogelijk gemaakt met subsidie in het kader van de programma Belvedère en een legaat van het Jaar van de Boerderij 2003.