geen

Jaarrekening 2013

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
Jaarrekening 2013
BALANS per 31-12-2013
(na resultaatbestemming)
ACTIVA 31-12-13 31-12-12
Vlottende activa
Nog te ontvangen bedragen 789 886
Liquide middelen 20.774 46.236
21.562 47.121
PASSIVA
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen 21557 47121
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 5 0
21562 47121
RESULTATENREKENING OVER 2013 31-12-13 31-12-12
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Inkomsten 16935 15800
Som der bedrijfsopbrengsten 16935 15800
BEDRIJFSLASTEN
Algemene kosten 480 352
Projectkosten 42308 27495
Som der bedrijfslasten 42788 27847
BEDRIJFSRESULTAAT -25853 12047
Financiële lasten en baten 289 815
RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING -25564 -11232
RESULTAAT BOEKJAAR -25564 -11232